‹ Dla Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 lipca 2011r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustala się następujący porządek udostępniania dokumentacji medycznej:

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  • na informatycznym nośniku danych,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji – tylko w przypadkach, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna pacjentów NZOZ „MOŻ-MED” jest udostępniana na pisemny lub ustny wniosek pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom.

3. Wniosek, celem udostępnienia dokumentacji należy złożyć najlepiej 3 dni przed zamierzonym jej wykorzystaniem. Dokumentacja udostępniana jest zgodnie z przepisami niezwłocznie.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez sporządzenie jej kopii bądź odpisu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub oryginału (w przypadku żądania uprawnionego organu).

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości określonej przez art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł
  • za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5,00 zł
  • dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 1,80 zł
  • Pierwsza kopia dokumentacji, a także ta pobierana w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jest przekazana pacjentowi bezpłatnie.

6. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF)