Zintegrowany System Zarządzania – ISO

Misją NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach jest pomaganie pacjentom w podtrzymaniu i przywróceniu zdrowia poprzez propagowanie zdrowego trybu życia, dbałość o zdrowie i profesjonalną obsługę medyczną świadczoną naszym pacjentom.

Skuteczność działań kierownictwa NZOZ „MOŻ-MED” w zakresie poprawy organizacji i zarządzania potwierdza uzyskany certyfikat ISO 9001, a także ISO 27001 w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (neurologia, diabetologia, kardiologia, dermatologia), rehabilitacji leczniczej – ambulatoryjnej, dziennej, stacjonarnej ogólnoustrojowej i neurologicznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w tym zakładu opiekuńczo – leczniczego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, Dziennego Domu Opieki Medycznej, a także świadczeń diagnostycznych, edukacyjnych oraz promocji zdrowia.

ISO 9001, ISO 27001

Właściciele i pracownicy zmierzają do poprawy efektywności procesów, które posiadają zidentyfikowane ryzyka i szanse. Dążą także do udzielania świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych i informacji w celu zapewnienia ich ochrony oraz zwiększenia zadowolenia otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Zintegrowany System Zarządzania jest udokumentowanym i spójnym systemem, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności organizacji, poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki. Podstawowym założeniem ZSZ jest zasada ciągłego dążenia do poprawy skuteczności i efektywności podejmowanych działań poprzez stałe monitorowanie satysfakcji pacjentów z leczenia w naszej jednostce oraz dostosowanie się do ich potrzeb i oczekiwań, przestrzeganie praw pacjentów i poszanowania ich godności osobistej oraz staranne prowadzenie dokumentacji medycznej.
Celem strategicznym Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” w Poddębicach jest systematyczny rozwój placówki poprzez wzrost jakości i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji. Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród zakładów opieki zdrowotnej to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi, jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.
Realizacja celów następuje poprzez:

  • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu,
  • doskonalenia działań organizacyjnych i technicznych,
  • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
  • szacunku do pacjentów i ich rodzin, jako stałego elementu naszych działań,
  • analizowanie i wyciąganie wniosków z badania satysfakcji pacjentów i ich opiekunów,
  • rozszerzanie panelu wykonywanych usług medycznych,
  • wzrost zatrudnienia personelu w związku ze stale rosnącą liczbą wykonywanych usług medycznych;

Najwyższe Kierownictwo NZOZ „MOŻ-MED” dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu, weryfikuje politykę jakości, przystosowując ją do zmieniających się warunków.