‹ Dla Pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Zasady udzielania teleporad

Poniżej prezentujemy zasady udzielania porad lekarskich, pielęgniarskich i położniczych w trakcie podwyższonego zagrożenia epidemicznego. Porady mogą być udzielane zarówno w sposób bezpośredni (osobiście), jak i za pomocą technologii teleinformatycznych (teleporady) w MOŻ-MED w Poddębicach:
1. Pacjent ma możliwość rejestracji na poradę: osobistej, telefonicznej, przez internet oraz za pośrednictwem osób trzecich.
2. W trakcie pandemii COVID-19 niedopuszczalna jest zupełna rezygnacja z wizyt osobistych, czyli uniemożliwienie pacjentom kontaktu osobistego z lekarzem. W trakcie kontaktu telefonicznego (teleporady) pacjent ma możliwość zgłoszenia woli porady osobistej, która to wola powinna zostać zrealizowana w najbliższym możliwym terminie, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta. Również lekarz w trakcie teleporady ma możliwość poinformowania pacjenta o konieczności wizyty osobistej i wyznaczenia terminu tej wizyty.
3. Właściwa kontrola wejścia do placówki medycznej powinna obejmować:
• kontrolę liczby pacjentów oczekujących,
• egzekwowanie obowiązku dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa,
• ewentualne przeprowadzanie wywiadu epidemiologicznego,
• ograniczanie liczby osób towarzyszących.

4. Pacjent posiada dostęp do poczekalni, toalet itp. Pacjenci zgłaszający się na wizyty osobiste powinni być zapisywani w odstępach czasowych, aby unikać nagromadzenia pacjentów w poczekalni.

5. Jeśli Pacjent wyraża zgodę, na udzielanie mu informacji na temat planowanych wizyt, stanu zdrowia, leczenia, wyników badań i rokowań, powinien podczas osobistej rejestracji w poradni lub podczas wizyty podać numer telefonu, pod którym można się z nim kontaktować.

6. Personel poradni dzwoniąc do Pacjenta zobowiązany jest zweryfikować Jego tożsamość. Co istotne, właściwa weryfikacja tożsamości pacjenta powinna nastąpić przed udzieleniem teleporady i do jej przeprowadzenia można i należy wykorzystać:
• dane wskazane w dokumentacji medycznej pacjenta, np. numer PESEL, adres nr telefonu, imię i nazwisko osoby upoważnionej do informacji/dokumentacji – należy poprosić o podanie jednej lub kilku takich danych;
• okazanie dokumentu tożsamości (w przypadku videoporady);
• elektroniczne konto pacjenta (jeśli pacjent je ma);

7. W trakcie rejestracji na teleporadę pacjent powinien uzyskać następujące informacje:
• Data i przybliżona godzina realizacji teleporady
• Sposób kontaktu z lekarzem – lekarz zadzwoni do pacjenta
• Możliwość anulowania teleporady w przypadku trzykrotnej nieskutecznej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut (brak możliwości kontaktu z pacjentem powinien zostać odnotowany w dokumentacji medycznej).
• Możliwość przesłania dokumentacji medycznej dla lekarza, m.in. wyników badań, konsultacji specjalistycznych itp. na wskazany adres e-mail w sposób właściwie zabezpieczony (np. 7-ZIP)
• Prawo pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem.

8. Żeby zagwarantować bezpieczeństwo danych przy realizacji teleporady, należy wykorzystywać do tego celu wyłącznie bezpieczny sprzęt i oprogramowanie, w tym programy antywirusowe, używając ich zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentach systemu bezpieczeństwa informacji obowiązującego w placówce.

9. Personel medyczny zobowiązany jest do stosowania w trakcie teleporady następujących zasad:
• niekorzystanie z prywatnego sprzętu (laptop, telefon),
• używanie do przesyłania danych systemów szyfrujących lub popularnego programu 7-ZIP z podaniem hasła inną drogą, np. SMS-em;
• realizowanie teleporady przy drzwiach zamkniętych, w sposób uniemożliwiający słyszenie rozmowy z pacjentem osobom nieuprawnionym, np. pacjentom oczekującym w poczekalni;
• zainteresowanie, czy pacjent ma zapewnione warunki ochrony danych i podstawowe zasady dyskrecji, np. czy w czasie rozmowy z lekarzem nie przebywa w sklepie, w autobusie itp. – w takim przypadku teleporadę warto przełożyć na inną godzinę;
• przekazywanie kodów do e-skierowań czy e-recept wyłącznie na numery telefonów podane do kontaktu w rejestracji.
• Przekazanie pacjentowi ustnie numeru e-recepty. Poinformowanie pacjenta o możliwości realizacji e-recepty w aptece po uprzednim podaniu personelowi apteki swojego numeru pesel oraz kodu recepty uzyskanego w trakcie teleporady.
• Przekazanie pacjentowi ustnie numeru e-skierowania, jeśli zachodzi konieczność jego wystawienia. Poinformowania pacjenta o poradni, której dotyczy skierowanie oraz o możliwości zapisu na wizytę specjalistyczną z wykorzystaniem podania w danej przychodni podczas rejestracji kodu skierowania uzyskanego w trakcie teleporady.
• Przekazanie o zleceniu badań dodatkowych (np. laboratoryjnych, obrazowych itp.) oraz o sposobie ich realizacji,
• Przekazanie pacjentowi informacji o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

10. W pomieszczeniu, w którym lekarz przeprowadza rozmowę – teleporadę, nie powinien przebywać nikt inny, poza osobami (innymi pracownikami medycznymi) zaangażowanymi w udzielanie tego świadczenia. Wprawdzie lekarz nie ma wpływu na to, czy pacjent korzystający z teleporady przebywa w warunkach zapewniających poufność rozmowy, powinien jednak przypomnieć pacjentowi, że w czasie rozmowy będzie konieczność wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia. Warto, aby lekarz wręcz poprosił pacjenta, aby on sam także zadbał o warunki rozmowy zapewniające dyskrecję.

11. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych, jeśli rozmowę próbuje przeprowadzać inna osoba w zastępstwie pacjenta. W takim przypadku należy w miarę możliwości upewnić się, czy pacjent się na to zgadza i czy mamy do czynienia faktycznie z opiekunem pacjenta.

12. W każdym przypadku:
• lekarz powinien postępować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków;
• na lekarzu spoczywa obowiązek oceny, czy dla danego schorzenia lub zgłaszanych dolegliwości możliwa jest właściwa ocena stanu zdrowia przez badanie na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
• lekarz powinien wykorzystać także informacje zapisane w dokumentacji medycznej danego pacjenta, w tym zapoznać się z wynikami poprzednich badań diagnostycznych i zaleceń, a następnie powinien udzielić pacjentowi możliwie wyczerpującej informacji co do dalszego sposobu postępowania, w tym postawionego rozpoznania i wydanych zaleceń.

13. Należy każdorazowo odnotować w dokumentacji wszelkie istotne okoliczności udzielenia świadczenia, zwłaszcza gdy pacjent:
• odmawia przybycia do lekarza/gdy domaga się wyłącznie teleporady, mimo wskazywanej przez lekarza konieczności odbycia wizyty osobistej;
• nie wykonał zleconych badań kontrolnych/odmawia przesłania aktualnych wyników badań;
• podaje jedynie ogólne informacje o objawach/odmawia podania dodatkowych informacji/nie zgłasza niepokojących objawów.

14. Teleporada nie może być uznana za wystarczający sposób kontaktu z pacjentem w przypadkach, gdy nie pozwala lekarzowi na rzetelną ocenę objawów i stanu zdrowia pacjenta oraz rozwiązanie jego problemów zdrowotnych. W takiej sytuacji powinna nastąpić odmowa udzielenia świadczenia w drodze teleporady, zaś pacjent powinien dowiedzieć się, dlaczego nie jest to możliwe. W celu zaś upewnienia się co do skuteczności i poprawności udzielenia teleporady, przed jej zakończeniem lekarz powinien zapytać pacjenta, czy na pewno wszystko dobrze usłyszał, czy wszystko jest dla niego zrozumiałe. Lekarz powinien bowiem upewnić się, że pacjent zrozumiał udzielone porady i zalecenia dotyczące leczenia.

15. Pracownik medyczny ma prawo zrezygnować z pełnej weryfikacji pacjenta w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Skip to content