‹ Dla pacjenta 

C. Nie daj się cukrzycy! Program profilaktyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Nie daj się cukrzycy! Program profilaktyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 72 781,79 PLN

Całkowita wartość projektu: 79 980,00  PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Obszar realizacji: województwo łódzkie

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie: 01.09.2018 r. – 31.05.2020

Grupa docelowa

Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej powyżej 45 roku życia, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca. Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby z przynajmniej jednym z określonych poniżej czynników ryzyka, które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanego ze środków publicznych (w tym NFZ, budżetu państwa, środków samorządu terytorialnego lub środków EFS) badania stężenia glukozy we krwi, ani testu obciążenia glukozą, a także osoby bez takich czynników ryzyka, które nie miały wykonywanych powyższych badań w przeciągu ostatnich 3 lat.

Do wspomnianych czynników ryzyka zaliczają się:

– nadwaga lub otyłość,

– cukrzyca w rodzinie (u rodziców bądź rodzeństwa),

– mała aktywność fizyczna,

– stan przedcukrzycowy stwierdzony w poprzednim badaniu,

– choroba sercowo-naczyniowa,

– nadciśnienie tętnicze,

– dyslipidemia,

– kobiet z przebytą cukrzycą ciążową,

– kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg,

– kobiety z zespołem policystycznych jajników.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie wśród co najmniej 160 mieszkańców województwa łódzkiego świadomości w zakresie występowania u nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy oraz poziomu wiedzy na temat sposobów redukcji czynników ryzyka choroby w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Beneficjenta w Poddębicach przy ul. Miłej 27. Kluczowym kryterium formalnym kwalifikacji do projektu, które musi zostać spełnione przez pierwszą wizytą konsultacyjną będzie podpisanie przez zainteresowanego uczestnika oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie zawierającego zgodę na udział (załącznik: Oświadczenie uczestnika programu). Osoba przyjmująca oświadczenie (pracownik odpowiedzialny za rekrutację i administrację w ramach projektu lub pielęgniarka) sprawdzi zgodność podanych informacji z kryteriami uczestnictwa i na tej podstawie osobę kwalifikującą się do projektu zapisze na pierwszą konsultację. Ponadto każdy uczestnik podpisze oświadczenie dotyczące przystąpienia do projektu zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikającymi z wytycznych horyzontalnych przyjętych przez Ministra Rozwoju i Finansów i wypełni krótki formularz rekrutacyjny.

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich oraz miejscowości < 20 000 mieszkańców na obszarach słabo zaludnionych.

Z osobą zakwalifikowaną do wzięcia udziału w Programie zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan, ul. Miła 27, 99-200 Poddębice, telefon: 43 678-98-99, fax: 43 655-73-43, e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl

Skip to content