‹ Dla pacjenta 

A. Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku, realizacja projektu pn. „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach” z dniem 31.07.2018 r. dobiegła końca w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w DDOM przy NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach, ze środków europejskich  przeznaczonych na projekt.
Mimo zakończenia realizacji projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 31.07.2021roku, w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM.

NZOZ „MOŻ-MED” deklaruje, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.08.2018 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W okresie trwałości tj. od dnia 01.08.2018 do 31.07.2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o rzeczywiste koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla NZOZ „MOŻ-MED” za świadczenie tej usługi i wynosi:
Koszt pobytu 1 dnia w Dziennym Domu Opieki Medycznej – 168,00 zł

Przyjęcia podopiecznych odbywają się na zasadach opisanych w projekcie, na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji.
Dokumenty do DDOM do pobrania poniżej:
• Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej
• Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt telefoniczny:

43 678 98 99

Założenia DDOM

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” S.J. MOŻDŻAN realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
DZIAŁANIA 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie łódzkim w zakresie opieki nad 60 (42K/18M) osobami niesamodzielnymi (w tym w szczególności osobami w wieku 65+) poprzez działanie Dziennego Domu Opieki Medycznej utworzonego w NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach oferującego kompleksowe, efektywne kosztowo, wysokiej jakości świadczenia zdrowotne.
GŁÓWNE REZULTATY, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU:
-Utworzenie 10 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi.
-Pozytywna ocena funkcjonowania opieki medycznej w DDOM.
-Poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej pacjentów.

GRUPA DOCELOWA – UCZESTNICY PROJEKTU
– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej i/lub pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;
– osoby o skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 punktów;
– osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
Powyższe warunki są jednocześnie kryteriami formalnymi/dostępu do projektu.

WYKLUCZONE Z PROJEKTU BĘDĄ OSOBY:
-korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
-w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

GŁÓWNE ZADANIA, KTÓRE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
a) dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM
b) prowadzenie dziennego domu opieki medycznej oraz działania edukacyjne skierowane do rodziny i opiekunów pacjenta przygotowujących ich do kontynuacji opieki nad osobą niesamodzielną.

WARTOŚC CAŁKOWITA PROJEKTU: 999 900,00 zł
WARTOŚC DOFINANSOWANIA:  969 903,00 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2016-07-01 do 2018-06-30

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: województwo  łódzkie

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu

„Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM w Poddębicach”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

 1. Informacje o projekcie
 1. Projekt „Poprawa  jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ „MOZ-MED” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowania nr  POWR.05.02.00-00-0106/15-00 z dnia 19 sierpnia  2016 r., zawartej pomiędzy NZOZ MOZ-MED Poddębice.
 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie łódzkim w zakresie opieki nad 60 (45K/15M) osobami niesamodzielnymi (w tym w szczególności osobami w wieku 65+) poprzez działanie DDOM utworzonego przy NZOZ „MOŻ-MED” w Poddębicach oferującego kompleksowe, efektywne kosztowo, wysokiej jakości świadczenia zdrowotne.
 5. Okres działania DDOM od 10.10.2016 r. do 10.08.2018 r.
 6. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Poprawa  jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach” zwanym dalej DDOM.
 2. Zakres świadczeń udzielanych w ramach DDOM:

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielegnacji,
 • opieka lekarska,
 • opieka psychologiczna, logopedyczna,
 • terapia zajęciowa,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnienia ruchowe (kinezyterapia, elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, laseroterapia, magnoterapia, terapia światłem, masaże)
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne) .

Dla każdego pacjenta – świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny DDOM.

W ciągu pobytu Pacjenci będą mogli korzystać z ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych zleconych przez lekarza specjalistę.

III. Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 2. Projekt DDOM obejmie 60 osób (45 kobiet i 15 mężczyzn), z grupy wiekowej 65+. .
 3. Do DDOM mogą być przyjęte osoby spełniające następujące kryteria formalne:

– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej   opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań    usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji     zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

– pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego;

– osoby o skali poziomu samodzielności (skala Barthel) 40 – 65 punktów;

– osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

III. Zasady kwalifikowania

 1. Pacjenci będą przyjmowani do DDOM na podstawie następującej dokumentacji medycznej:

– skierowania oraz

– karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności   (skala Barthel).

 1. Dokumenty o których mowa w pkt.1 wydawane są przez:

– lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dla osób, które w ciągu 12 miesięcy miały udzielone świadczenia szpitalne),

– lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu (dla osób bezpośrednio po leczeniu szpitalnym)

 1. Proces Rekrutacji
 1. Rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, od początku realizacji projektu do 45 dni roboczych przed jego zakończeniem
 2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna (KR) w skład której wchodzą:
 1. a) pielęgniarka koordynująca,
 2. b) lekarz kierownik projektu.
 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. a) analiza dokumentów rekrutacyjnych pod kątem formalnym,
 2. b) kwalifikacja zgłoszeń i ich ocena,
 3. c) kwalifikacja pacjenta/ustalenie czasu pobytu w DDOM,
 4. d) opracowanie listy rezerwowej.
 1. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 60 uczestników projektu (45 kobiet i 15 mężczyzn).
 2. Obrady Komisji Rekrutacyjnej:
 1. a) I – ok. 15 dni roboczych przed zakończeniem dwóch pierwszych miesięcy realizacji projektu,
 2. b) II – przed upływem ok. 20-30 dni roboczych od I obrad KR,
 3. c) kolejno do końca realizacji projektu co ok. 15 – 20 dni roboczych od poprzednich obrad.
 4. Etapy Rekrutacji
 1. Dostarczenie osobiście lub pocztą do NZOZ MOŻ-MED dokumentacji przyszłego pacjenta: skierowanie do DDOM oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel). Dokumenty może dostarczyć rodzina/opiekun prawny lub pacjent.
 2. Ocena spełnienia przez przyszłego pacjenta warunków formalnych/dostępu dokonywana jest na bieżąco przez pielęgniarkę koordynującą – ok. 3 dni robocze od wpłynięcia zgłoszenia. W przypadku uchybień/braków osoba będzie miała możliwość uzupełnienia dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Rozpatrzenie dostarczonej dokumentacji przez KR podczas obrad. Kwalifikacja pacjenta/ustalenie czasu pobytu w DDOM – w ciągu ok. 4 dni roboczych od akceptacji dokumentacji formalnej.
 4. Powiadomienie o przyjęciu pacjenta nastąpi: telefonicznie/mailowo/osobiście w NZOZ MOŻ-MED – w ciągu ok. 2 dni roboczych od kwalifikacji.

O przyjęciu do DDOM decydować będzie kolejność zgłoszeń pełnej dokumentacji. Pacjenci będą przyjmowani do DDOM niezależnie os statusu zawodowego, wykształcenia, płci i rodzaju niepełnosprawności z zachowaniem RÓWNOŚCI SZANS .

 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
 5. PCM zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia
 6. Regulamin dostępny jest w siedzibie NZOZ MOZ-MED oraz na stronie www.mozmed.pl w zakładce DDOM

Poddębice, dn. 1 października  2016 r.

Skip to content