Informacje dla pacjentów

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 08.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Dla pacjentów naszej poradni POZ świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są przez:

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice
tel.: 43 828 82 00
kom.: 505 948 552

Kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
– zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
– infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39ͦ C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
– bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
– bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
– biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
– zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
– nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
– zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Jeśli jest taka potrzeba, poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma obowiązek wydać pacjentowi zwolnienie lekarskie.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty.

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

STANY NAGŁE, BEZPOŚREDNIO ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU:
– utrata przytomności,
– zaburzenia świadomości,
– drgawki,
– nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
– zaburzenia rytmu serca,
– nasilona duszność,
– nagły, ostry ból brzucha,
– uporczywe wymioty,
– gwałtownie postępujący poród,
– ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
– zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
– rozległe oparzenia,
– udar cieplny,
– wyziębienie organizmu,
– porażenie prądem,
– podtopienie lub utonięcie,
– agresja spowodowana chorobą psychiczną,
– dokonana próba samobójcza,
– upadek z dużej wysokości,
– rozległa rana będąca efektem urazu,
– urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

ABY WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE NALEŻY ZADZWONIĆ:

999 (z telefonu stacjonarnego)
999 lub 112 (z telefonu komórkowego)

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 lipca 2011r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustala się następujący porządek udostępniania dokumentacji medycznej:

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2. Dokumentacja medyczna pacjentów NZOZ „MOŻ-MED” jest udostępniana na pisemny wniosek pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta lub upoważnionym organom (Wzór wniosku w zakładce: Do pobrania – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej),
3. Wniosek, celem udostępnienia dokumentacji należy złożyć najpóźniej 3 dni przed zamierzonym jej wykorzystaniem.
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez sporządzenie jej kopii bądź odpisu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub oryginału (w przypadku żądania uprawnionego organu).
5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości określonej przez art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
* za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,70 zł
* za jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej – 5,00 zł
6. Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Kierownika Zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROSIMY WSZYSTKICH PACJENTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ NA WYZNACZONĄ WIZYTĘ O OKAZANIE DOWODU TOŻSAMOŚCI W CELU WERYFIKACJI PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZA POMOCĄ SYSTEMU eWUŚ.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

Jeśli weryfikacja przebiegnie negatywnie, pacjent powinien okazać się stosownym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie:
1. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
– aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
– legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy (od 01.01.2010r. ZUS zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych);
2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
* druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* zaświadczenie z ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
3. Osoby ubezpieczone w KRUS:
* zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
4. Emeryci i renciści:
* legitymacja emeryta lub rencisty – w przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ,
* zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA),
* aktualny odcinek emerytury lub renty,
* dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg;
5. Osoby bezrobotne:
* aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
6. Osoby ubezpieczone dobrowolnie:
* umowa zawarta z NFZ i druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej, a w przypadku zgłoszonego członka rodziny dodatkowo druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia (ZUS ZCNA / ZUS ZCZA);
7. Członek rodziny osoby ubezpieczonej:
* dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 01.07.2008r.; ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 01.07.2008r.),
* aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
* zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
* legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
* legitymacja emeryta / rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 01.01.1999r. Lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (dotyczy tylko KRUS)
* w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki – legitymację szkolną / studencką / zaświadczenie ze szkoły / uczelni potwierdzające naukę,
* w przypadku dzieci, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności (istotnym jest, że dzieci te mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica bez względu na wiek i kontynuację nauki)
8. Studenci po ukończeniu 26. roku życia:
* zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka,
* zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt zgłoszenia do ubezpieczenia;
9. Osoba pobierająca zasiłek chorobowy / rehabilitacyjny
* zaświadczenie ZUS potwierdzające przyznanie zasiłku;
10. Osoby nieubezpieczone:
* decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby.