Regulamin organizacyjny DDOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DLA UCZESTNIKÓW
DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
W PODDĘBICACH  PRZY  UL. MIŁEJ  27

biorących udział w projekcie

 „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

1 Informacje ogólne

1. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poddębicach zwany dalej „DDOM” działa na podstawie:

a. umowy o dofinansowanie Projektu: ” Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” zawartej w dniu 19.08.2016r.b. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz.U. z 2007r. Nr14, poz.89 ze zmianami

b. regulaminu organizacyjnego NZOZ MOŻ-MED Spółka Jawna Możdżan z dnia 01.07.2014r.

c. statutu oraz niniejszego  regulaminu.

2. Projekt jest realizowany w Partnerstwie z  Gminą Poddębice ul. Łódzka 17/21

2 Definicje

 1. Beneficjent – NZOZ MOŻ-MED Spółka Jawna  MOŻ-MED w Poddębicach, 99-200 Poddębice ul. Miła 27;
 2. DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej – Jedna z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego (podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym np. opieki długoterminowej i hospicyjnej). W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych;
 3. Projekt – „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 4. Uczestnik projektu – osoba zakwalifikowana do projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;
 5. Organizator – podmiot udzielający świadczeń w ramach DDOM tj. NZOZ MOŻ-MED.;
 6. DPTON – Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach

3 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (Regulamin Organizacyjny) określa zasady rekrutacji Uczestników projektu i uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
 2. W ramach Projektu realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:
  1. opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
  2. usprawnianie ruchowe;
  3. stymulacja procesów poznawczych;
  4. terapia zajęciowa;
  5. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).
 3. Dodatkowo pacjenci mają zapewnione wyżywienie podczas pobytu – dwudaniowy obiad oraz w razie potrzeby i możliwości realizacyjnych Organizatora bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do DDOM i powrót do miejsca zamieszkania.
 4. Uczestnik projektu ma prawo do korzystania z wszystkich powyższych form świadczeń zgodnie z indywidualnym planem terapii ustalanym na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji w ciągu pierwszych trzech dni pobytu w DDOM.
 5. Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
  1. są mieszkańcami województwa  łódzkiego,
  2. zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (wymagane dołączenie wypisu ze szpitala),
  3. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (ocena przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów),
  4. nie są wyłączeni z możliwości z otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej – oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (wymagane stosowne oświadczenie),
  5. wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (wymagane zalecenie zawarte w skierowaniu do DDOM wydanym przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu)
  6. oraz mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oświadczenie lub dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ).

 

4 Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria o których mowa w  2 ust. 4. oraz która złoży wymagane dokumenty określone w ust. 3 niniejszego §, zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie i podpisze deklarację uczestnictwa w Projekcie.
 2. Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej Beneficjenta oraz w siedzibie Beneficjenta, Poddębice, ul. Miła 27; Rejestracja poradni.
 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują:
  1. kopię dokumentu tożsamości potwierdzającą miejsce zamieszkania w województwie łódzkim
  2. kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starszych niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu
  3. skierowanie do DDOM (oryginał)
  4. ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał)
  5. oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej, oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (oryginał)
  6. zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu (oryginał).

 

 1. Skierowanie wraz z oceną świadczeniobiorcy według skali Barthel do dziennego domu opieki medycznej wydaje:
  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
 2. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 60 Uczestników projektu.
 3. Równocześnie ze wsparcia w ramach projektu może korzystać 10 osób.

5 Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym.
 2. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest bezpośrednio przez Organizatora.
 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w § 3 ust. 3 należy składać obligatoryjnie w wersji papierowej, w siedzibie Beneficjenta (rejestracja poradni NZOZ MOŻ-MED) w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących.
 4. O terminie złożenia dokumentów i ich rejestracji w kolejce oczekujących decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta.
 5. O zakwalifikowaniu Uczestnika Projektu decydują następujące kryteria:
  1. formalne, tj.: kompletność złożenia wypełnionych dokumentów, przy czym Uczestnik Projektu może uzupełnić ewentualne braki formalne we wskazanym terminie (weryfikacja przez pracownika administracyjnego DDOM). Nieuzupełnienie wskazanych braków we wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.
  2. merytoryczne, tj.: spełnienie warunków udziału w Projekcie określonych w § 3 (weryfikacja przez Lekarza DDOM). W przypadku wątpliwości co do zasadności udzielenia świadczeń ze względu na stan zdrowia Uczestnika Projektu w ramach DDOM na podstawie złożonych dokumentów Lekarz DDOM ma prawo wezwać pacjenta/ rodzinę Uczestnika Projektu  na wizytę kwalifikacyjną lub zgłosić potrzebę przedstawienia dodatkowych wyników badań Uczestnika Projektu . Niewywiązanie się z powyższego będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Beneficjent nie zwraca dokumentów, które zostały odrzucone.
  3. kolejność zgłoszeń (kolejka oczekujących).
 6. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.
 7. Beneficjent zastrzega sobie prawo preferencji w przyjęciu do Projektu osób powyżej 65 roku życia.
 8. O przyjęciu do projektu Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną na numer telefonu do kontaktu wskazany w skierowaniu.
 9. Rekrutacja zostanie zakończona w momencie zapełnienia wszystkich wolnych miejsc umożliwiających udział w Projekcie.
 10. Uczestnicy Projektu, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną uwzględnieni w liście rezerwowej.

6 Zasady uczestnictwa

 

 1. Za udział w projekcie a tym samym korzystanie ze świadczeń dziennego domu Uczestnicy Projektu nie ponoszą kosztów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust 3 niniejszego§.
 3. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji Uczestnika Projektu oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
 4. W ciągu trzech pierwszych dni pobytu w DDOM dokonywana jest ocena stanu funkcjonalnego Uczestnika Projektu, na podstawie której Zespół Terapeutyczny DDOM podejmuje decyzję o zasadności pobytu Uczestnika Projektu w DDOM. W przypadku decyzji pozytywnej (pobyt w DDOM jest uzasadniony stanem pacjenta) dla Uczestnika Projektu  jest opracowywany indywidualny plan terapeutyczny, według którego pacjent realizuje kolejne dni pobytu w DDOM. W przypadku decyzji negatywnej (pobyt w DDOM nie jest uzasadniony stanem pacjenta) Uczestnik Projektu uzyskuje informację o zalecanej formie dalszego leczenia/ opieki i nie może kontynuować pobytu w DDOM. W przypadku realizacji indywidualnego planu terapeutycznego w DDOM jego efektywność jest weryfikowana w cyklu cotygodniowym (wprowadzane są ewentualne korekty planu terapeutycznego) a pod koniec każdego miesiąca pobytu Komitet Terapeutyczny podejmuje decyzję o kontynuacji pobytu w DDOM na kolejny okres lub uzasadnia potrzebę dokonania ponownej oceny stanu Uczestnika Projektu  w celu uzyskania wypisu, co jest tożsame z zakończeniem pobytu w DDOM.
 5. Uczestnicy Projektu przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, w godzinach 08:00-18:00.
 6. Uczestnik Projektu może uczestniczyć w Projekcie/korzystać ze świadczeń tylko raz w okresie trwania Projektu.
 7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do korzystania ze świadczeń w ramach projektu w sposób ciągły pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu w przypadku odnotowania nieusprawiedliwionej nieobecności. Codzienna obecność Uczestnika Projektu w dziennym domu jest potwierdzana przez kierownika terapeutycznego lub osobę go zastępującą.
 8. W przypadku skreślenia/rezygnacji Uczestnika Projektu zakwalifikowanego do Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik oczekujący w kolejce.
 9. Uczestnik Projektu to osoba niesamodzielna, której stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego w trybie stacjonarnym a jednocześnie osoba:
  1. bez chorób zakaźnych,
  2. nie stanowiąca swoim zachowaniem zagrożenia dla życia i zdrowia własnego bądź innych uczestników i pracowników DDOM,
  3. zdolna do  nawiązywania kontaktów z grupą,
  4. nieuzależniona od alkoholu lub narkotyków,
  5. bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub która w ciągu 12 miesięcy przebywała w szpitalu
  6. osoby z poziomem samodzielności mierzonym skalą Barthel 40-65 pkt
 10. W DDOM obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania godności i prywatności osobistej.
 11. Uczestnik projektu ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa. Niedopuszczalna jest agresja słowna i czynna oraz przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Pracownicy DDOM nie odpowiadają za pozostawione przez uczestników przedmioty wartościowe i pieniądze.
 13. Na terenie DDOM zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

7 Prawa  Uczestnika  Projektu

Uczestnik projektu DDOM ma  prawo do :

 1. korzystania z pełnej oferty usług świadczonych w ramach DDOMu,
 2. uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez DDOM, w tym terapii zajęciowej, zajęć ruchowych i rehabilitacyjnych na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Poddębicach (Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach DPTON)
 3. uzyskania opieki lekarskiej, pielęgniarsko-opiekuńczej, rehabilitacyjnej, terapeuty zajęciowego, wsparcia dietetycznego, psychologicznego, logopedycznego, farmaceutycznego i edukacyjnego.

8 Obowiązki  Uczestnika  Projektu

Uczestnik projektu DDOM ma obowiązek:

 1. poinformowania o każdej planowanej nieobecności;
 2. poinformowania o wyjściu z zajęć lub budynku DDOM i DPTON;
 3. przestrzegania ustalonego harmonogramu i czasu zajęć oraz aktywnego w nich udziału;
 4. przestrzegania higieny osobistej (higieny ciała i czystości odzieży);
 5. utrzymania w należytym porządku sanitariatu, sprzętu i urządzeń, będących w użytkowaniu przez uczestników DDOM;
 6. przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie oraz paleniu tytoniu;
 7. przestrzegania ogólnych zasad współżycia w grupie.

Uczestnik projektu DDOM, który narusza powyższy regulamin może zostać zawieszony w uczestnictwie lub być skreślony z listy uczestników.

 9 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
 2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Koordynator Projektu.
 3. Regulamin ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji i uzupełnieniu.

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 Skierowanie do DDOM.

Załącznik nr 2 Ocena świadczeniobiorcy według skali Barthel.

Załącznik nr 3  Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik nr 4  Zgoda i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu Uczestnika Projektu  do transportu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego DDOM

Załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego DDOM