POZ

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Godziny pracy poradni
poniedziałek – piątek: 08.00 – 18.00

NZOZ „MOŻ-MED” świadczy usługi medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) realizowane przez:
– lekarza POZ
– pielęgniarkę POZ
– położną POZ.

Świadczenia udzielane są osobom ubezpieczonym (patrz: zakładka Informacje dla pacjenta – POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH), którzy złożyli w naszym podmiocie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż trzy razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Opłaty nie wymaga zmiana wymuszona czynnikami niezależnymi od pacjenta.

Sposoby rejestracji do lekarza POZ:
– osobiście,
– telefonicznie: 43 678 98 99
– e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl
– za pośrednictwem osób trzecich.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza POZ:
1. Badania i porady lekarskie,
2. Badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest    zlecać badania diagnostyczne, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać jedynie w laboratorium wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię (pacjenci mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą te badania i posiadająca umowę z NFZ),
3. Obowiązkowe szczepienia ochronne,
4. Transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu,
5. Skierowania do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne,
6. Skierowanie na leczenie rehabilitacyjne – skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia,
7. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
8. Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
9. Skierowanie do opieki długoterminowej,
10. Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
11. Recepty na leki – lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii,
12. Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie.

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę POZ:
Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. Wykonuje zadania w zakresie profilaktyki i edukacji oraz świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Zakres opieki sprawowanej przez położną POZ:
1. Edukacja kobiet w ciąży, przygotowanie do porodu,
2. Opieka nad kobietą w okresie połogu (do 42 dnia po porodzie) i noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia,
3. Opieka nad kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej (skierowanie wydaje lekarz z oddziału, w którym kobieta była operowana),
4. Opieka nad kobietą w okresie menopauzy,
5. Promocja zdrowia i profilaktyka.
W ramach POZ realizowane są następujące programy profilaktyczne:

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia – skierowany do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także w innych poradniach).
2. Program profilaktyki gruźlicy – adresatami programu są osoby dorosłe, u których nie rozpoznano gruźlicy, a które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub mają trudne warunki życiowe. Są to szczególnie osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, uzależnione od alkoholu lub narkotyków.