STRONA GŁÓWNA

powerDDOMUE EFS

Projekt: “Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, w tym szczególnie osób starszych, poprzez utworzenie DDOM przy NZOZ MOŻ-MED w Poddębicach”

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE DDOM

 

 

UWAGA! NOWA INFORMACJA!

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsPNG-1

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie edukacyjno-rehabilitacyjnym dot. zaburzeń nerwicowych,

związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pn.:

„Pokonaj stres – weź udział w programie edukacyjno-rehabilitacyjnym”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 343 803,68 PLN

Całkowita wartość projektu: 377 806,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.12.2022 r.

Obszar realizacji: województwo łódzkie

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie: 01.06.2018 r. – 30.09.2022 r.

Grupa docelowa

Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia, cierpiących na zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, którzy spełniają następujące kryteria włączenia do programu:

– wcześniejsze rozpoznanie lub podejrzenie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną stwierdzone przez lekarza POZ, lekarza poradni zdrowia psychicznego, lekarza medycyny pracy lub psychologa

– wynik testu PSS-10 przeprowadzonego podczas kwalifikacji do projektu mieszczący się w stanie 5-10 stenie.

Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane (kryteria wykluczenia):

– osoby po przebytej rehabilitacji leczniczej w schorzeniach psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej ZUS w ostatnim roku,

– osoby po przebytej rehabilitacji psychiatrycznej finansowanej ze środków NFZ w ostatnim roku,

– osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,

– osoby których wynik testu PSS-10, przeprowadzony podczas kwalifikacji do projektu mieścić się będzie w 1-4 stenie.

Cel projektu

Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy lub wydłużenie aktywności zawodowej poprzez działania edukacyjno-rehabilitacyjne uczestników projektu z województwa łódzkiego z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Beneficjenta w Poddębicach przy ul. Miłej 27. Kryterium formalnym kwalifikacji do projektu, które musi zostać spełnione przez pierwszą wizytą konsultacyjną będzie podpisanie przez zainteresowanego uczestnika oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie zawierającego zgodę na udział (załącznik: Oświadczenie uczestnika programu). Osoba przyjmująca oświadczenie (pracownik odpowiedzialny za rekrutację i administrację w ramach projektu) sprawdzi zgodność podanych informacji z kryteriami uczestnictwa. Ponadto każdy uczestnik podpisze oświadczenie dotyczące przystąpienia do projektu zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikającymi z wytycznych horyzontalnych przyjętych przez Ministra Rozwoju i Finansów i wypełni krótki formularz rekrutacyjny.

Przed zakwalifikowanie do programu, każdy zainteresowany spełniający kryteria uczestnictwa zostanie umówiony na spotkanie z psychologiem przeprowadzającym kwalifikację do projektu. Każdy zainteresowany przed przystąpieniem do etapu kwalifikacji do programu zostanie zapoznany z jego celami, przebiegiem oraz wyrazi świadomą zgodę na uczestnictwo w nim. Na etapie kwalifikacji do programu każda osoba zgłaszająca się do udziału będzie podlegać weryfikacji w oparciu o narzędzia psychologiczne oceny stanu psychicznego.

Ocena stanu psychicznego osób zainteresowanych udziałem w programie zostanie wykonana przy pomocy kwestionariuszy/testów:

– Skala PSS-10 (Perceived Stress Scale – Skala odczuwalnego stresu)

– Skala GEES (Generalized Self-Efficacy Scale – Skala uogólnionej własnej skuteczności)

– GHQ (Ocena Zdrowia Psychicznego wg. D.Goldberga)

Wypełnione testy zostaną sprawdzone przez psychologa, posiadającego umiejętności i uprawnienia do wykonanie ww. testów, a ich wynik zostanie przekazany natychmiastowo osobie zainteresowanej udziałem w programie

Zgodnie z powyższym, do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria naboru, których wynik testu PSS-10, przeprowadzonego podczas kwalifikacji, mieścił się będzie w 5-10 stenie.

Oprócz wcześniej wymienionego oświadczenia, osoby zakwalifikowane do programu zobligowane są do wypełnienia formularza rekrutacyjnego (załącznik: formularz rekrutacyjny)

Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące na terenie obszarów wiejskich.

Z osobą zakwalifikowaną do wzięcia udziału w Programie zostanie podpisana umowa uczestnictwa w projekcie.

Program warsztatów

Przedmiotowy program będzie składać się z następujących warsztatów/zajęć:

– Treningu rozwijania umiejętności psychospołecznych (2 zajęcia)

– Treningu radzenia sobie ze stresem (2 zajęcia)

– Treningu rozwijania umiejętności emocjonalnych (2 zajęcia)

– Treningu zarządzania sobą w czasie (1 zajęcia)

– Treningach relaksacyjnych (3 zajęcia)

– Zajęć aktywności fizycznej (max 8 zajęć)

– Indywidualnych konsultacji z psychologiem (max 4) – w sytuacjach uzasadnionych rodzajem i stanem choroby, popartych dowodami naukowymi, dopuszcza się możliwość skorzystania z maksymalnie 12 konsultacji. W razie potrzeby konsultacje psychologiczne będą mogły być zastąpione konsultacjami u lekarza psychiatry

Harmonogram

Lipiec-wrzesień 2019 – realizacja warsztatów dla grup 1 i 2

Październik-grudzień 2019 – realizacja warsztatów dla grup 3 i 4

Styczeń-marzec 2020 – realizacja warsztatów dla grup 5 i 6

Kwiecień-czerwiec 2020 – realizacja warsztatów dla grup 7 i 8

Lipiec-wrzesień 2020 – realizacja warsztatów dla grup 9 i 10

Październik-grudzień 2020 – realizacja warsztatów dla grup 11 i 12

Styczeń-marzec 2021 – realizacja warsztatów dla grup 13 i 14

Kwiecień-czerwiec 2021 – realizacja warsztatów dla grup 15 i 16

Lipiec-wrzesień 2021 – realizacja warsztatów dla grup 17 i 18

Październik-grudzień 2021 – realizacja warsztatów dla grup 19 i 20

Styczeń-marzec 2022 – realizacja warsztatów dla grup 21 i 22

Kwiecień-czerwiec 2022 – realizacja warsztatów dla grup 23 i 24

Lipiec-wrzesień 2022 – realizacja warsztatów dla grup 25 i 26

Październik-grudzień 2022 – realizacja warsztatów dla grup 27 i 28

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan, ul. Miła 27, 99-200 Poddębice, telefon: 43 678-98-99, fax: 43 655-73-43, e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl

Dokumenty do pobrania

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie uczestnika Programu

 

 

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsPNG-1

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Nie daj się cukrzycy! Program profilaktyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 72 781,79 PLN

Całkowita wartość projektu: 79 980,00  PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

Obszar realizacji: województwo łódzkie

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w trybie ciągłym w okresie: 01.09.2018 r. – 31.05.2020

Więcej informacji w zakładce: PROGRAM PROFILAKTYCZNY CUKRZYCY

 

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsPNG-1

 

Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Leczniczą

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu poddębickiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 228 85,37 zł.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.09.2020 r.

Obszar realizacji projektu: powiat poddębicki

Więcej informacji w zakładce: PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ lub pod numerem telefonu: 43 678 98 99

 

 

FE_PR_POZIOM-Kolor-01lodzkie promuje logo-1UE_EFS_POZIOM-Kolor-1

Zapraszamy na Bezpłatną Rehabilitację Kardiologiczną

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” s.j. Możdżan w Poddębicach informuje, iż nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota: 271 034,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.12.2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Więcej informacji w zakładce: REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

 

 

DSC_0599

A K T U A L N O Ś C I

 

 

lmpnz (2)logo_uproszczone_promuje_lodzkie

 

Z A P R A S Z A M Y

Łódzkie promuje zdrowie psychiczne”

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE W 5 OBSZARACH TEMATYCZNYCH:

  1. Emocje, myśli i zachowania.

  2. Relacje społeczne i komunikacja interpersonalna.

  3. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

  4. Stres i radzenie sobie z jego negatywnymi skutkami.

  5. Wyznaczanie i osiąganie celów.

Okres realizacji: MAJ – LISTOPAD 2019 – każdy temat 1 raz w miesiącu, rozpoczęcie warsztatów – godz. 16.00.

Szczegółowe informacje i dokładne terminy podczas zapisów.

ZAPRASZAMY dorosłych mieszkańców woj. łódzkiego

ZAPISY w dni robocze w godz. 08.00 – 18.00: NZOZ „MOŻ-MED”, UL. MIŁA 27, 99 – 200 PODDĘBICE, TEL. 43 678 98 99, e-mail: mozmed.poczta.pl@vp.pl

Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

NOWOŚĆ!

TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI

Zasada działania: fala przenosząca energię w bolące miejsca, dzięki czemu następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien i tkanek miękkich

szybka ulga w bólu

przywracanie sprawności ruchowej

Najczęstsze wskazania:

1. bóle barków

2. bóle ścięgna Achillesa

3. bóle okolicy bioder

4. bóle piety

5. bóle łokcia

6. bóle kolan

Kwalifikacji do terapii falą uderzeniową udziela dr Michał Możdżan – zapisy w rejestracji poradni lub pod numerem telefonu 43 678 98 99

koszt 1 zabiegu 40 zł

 ZAPRASZAMY